دانلود پروژه روستای حصار

دانلود پروژه روستای حصار

دانلود پروژه روستای حصار

مقدمه با وجود تحولات شگرفي كه در سينماي اقتصادي،‌اجتماعي ، تكنولوژيك و سياستهاي توسعه جهاني در چند دهه اخير به وقوع پيوسته و بر غم افزايش سطح رفاع در شهرها،‌گسترش شهر نشيني و هجوم خيلي عظيم مهاجرت روستايي به شهرها هنوز حدود 58 در صد جمعيت جهان در شكونتگاه هاي روستايي زندگي مي كنند كه توجيه كافي و مناسبي را براي بذل توجه به جايگاه برنامه ريزي روستايي در برنامه ريزيهاي ملي منطقه اي را نشان مي دهند. كشور ما نيز با داشتن رقم 3/38 در صد كل جمعيت در سال 1375 با مسئله عدم هماهنگي و تجانس نظامي استقرار بخشي از جمعيت روستايي با شرايط تحول و توسعه در شرايط كنوني نيز مواجع مي باشد . عدم توازن در آمدي خانواده هاي روستايي و شهري ، عدم وجود زير بناهاي اجتماعي و خدمات مورد نياز در روستاها، نامناسب بودن شرايط زيست محيطي و كيفيت زندگي روستائيان منجر به بروز چنين پديده اي انجاميده است. در راستاي توسعه و بهسازي روستاها، جلوگيري از مهاجرت خانواده هاي روستايي از طريق ارائه خدمات زير بنايي لازم ، جذب سرمايه هاي مختلف انساني و اقتصادي ، گسترش فعاليتهاي كشاورزي ، محروميت زدايي روستائيان و ايجاد توازن بين در آمد خانواده هاي شهري و روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان جهاد كشاورزي مطالعات زيادي در زمينه طرح هاي هادي روستايي از چند دهه گذشته آغاز شده است . وجود ناهماهنگي در ارائه خدمات مختلف به مناطق روستايي كشور و عدم وجود تشكيلات و الگويي مناسب جهت توزيع خدمات از زمره مشكلاتي است كه فرا روي توسعه مناطق روستايي كشور قرار دارد. از سوي ديگر وضعيت كالبدي كشور متناسب با اوضاع اقتصادي ، اجتماعي دهها سال پيش شكل گرفته و با شرايط فعلي روستاها كه پذيراي سطح معيني از تكنولوژي شده و تغييرات بسياري را در خود تجربه نموده است سازگاري ندارد. ضمن اينكه ارائه نقشه هاي جديد به مناطق روستايي مستلزم هزينه هايي است كه بدون ايجاد آنها، تحقق اهداف توسعه روستاها را نمي تواند انتظار داشت. به عنوان مثال افزايش اشتغال از طريق استقرار صنعت در روستاها بدون وجود عواملي مانند جمعيت ، زير ساختها و .... عملي نيست . لذا براي اجراي طرح هاي هادي و بهسازي مناطق روستايي با هدف توزيع متناسب خدمات در سطح روستاها و يا سطح بندي خدمات و نيز ايجاد كالبدي مناسب به منظور ايجاد بستري براي بهبود جريان توسعه اقتصادي ، اجتماعي در روستاها به مرحله اجرا گذارده مي شوند. نتيجه اصلي تحقيق مبتني بر رعايت دو اصل مي باشد: شناسايي وضع وجود و روابط بين عناصر سازنده سيستم هاي مورد مطالعه ، بر اساس نتايج حاصله ، شروع مرحله دوم يعني دستيابي به روشها، قوانين و تئوريهايي است كه به كمك آنها بتوان به شناخت سيستم ها دست يافت و خصوصيات و رفتار آينده آنان را پيش بيني نمود. روستاي حصار در 24َ ْ59 درجه طول شرقي و 18َ ْ36 درجه عرض شمالي واقع شده است . اين روستا طبق آخرين تقسيمات سياسي در دهستان طرقبه از توابع شهرستان مشهد قرار دارد. نرخ رشد واقعي اين روستا طي يك دوره 30 ساله 9/1 درصد مي باشد. اقتصاد غالب روستا از بخش صنعت مي باشد. مردم روستا فارسي زبان و داراي مذهب شيعه مي باشد. شناسايي روستا. روستاي حصار در حال حاضر بوسيله رودخانه و كوههاي متعددي كه در اطراف آن وجود دارند، احاطه شده و عامل اصلي نام گذاري آن نيز همين محصور بودن روستا توسط عوامل و عوارض طبيعي مي باشد. در مورد علل پيدايش روستا، شرايط مطلوب آب و هوايي و وجود اراضي ديم حاصلخيز بهمراه شرايط طبيعي اطراف روستا و وجود رودخانه هاي متعدد و مناظر زيبا و مرغوبيت باغات روستا در صورت وجود آب كافي را ميتوان نام برد. بافت جديد روستا (روستاي كنوني) با توجه به وجود ابنيه و آثار قديمي داراي قدمتي بيش از 200 سال مي باشد. وجود حوض انبار قديمي كه توسط قنات آغل كفتر از رودخانه ...

 

نوع فایل : WORD

تعداد صفحه : 51