دانلود مقاله شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی

دانلود مقاله شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی

دانلود مقاله شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی

پيش گفتار

 حكما گفته اند كه ابزار حق شناسي و تكريم دربارة بزرگان نشانة نجابت و بزرگي است. اين مسئله نه تنها در روابط افراد با يكديگر بلكه در زندگي اجتماعي ملت ها نيز حقيقت و اهميت دارد و بقدر حفظ آثار عتيقه و صنايع ظريفه جالب دقت است.

اظهار قدرداني و حرمت در حق مردان نامور و صاحبان فضل و هنر در ميان يك ملت از يك طرف نام و نشان و عظمت مدني آن ملت را از محو شدن نگه مي دارد و او را در نظر تاريخ و اهل تحقيق بزرگ مي نمايد و از طرف ديگر براي افراد نسل حاصل و نژاد آينده ماية تشويق و سربلندي و وسيلة پرورش دادن حس غرور و قوة اراده
مي گردد.

چون در هريك از اعمال بشر يك سايق و محرك مادي يا معنوي موجود است يعني هر يك از كارهاي ما تكيه به يك اميد نفع مادي و يا معنوي مي كند پس در مساعي
و فداكاري هاي بزرگ نيز اميدها و سايق هاي بزرگ لازم است و آن جزء تشويق و تكريم و تبجيل چيز ديگري نيست. از اين رو هر قدر نام بزرگان يك قوم به حرمت ياد  و خدمات آنان بسط و شرح و تقديس كرده شود، به همان درجه حس سعي و فداكاري و خدمت گذاري در نهاد افراد پرورش و قوت مي يابد. حس تقدير، يك نوع مكافات اجتماعي است و اين حس نه تنها در باره زندگان بلكه در حق مردگان نيز بايد به عمل بيايد تا به مشاهدة آن، زندگان نيز قوت قلب در يابند . و به زحمات سترگ تن در داده خود را به مقام بلند برسانند.

در كفيت تقدير خدمات يك شخص نيز دو نكته را كه اغلب ايرانيان در فهم و محاكمه آن به خطا مي روند در نظر بايد گرفت. يكي اين است كه درجه خدمت يك شخص را به يك هيئت جامعه به نسبت اثراتيكه در اوضاع زمان حيات خود بخشيده تقدير بايد كرد نه از نقطه نظر اهميت آن خدمت در عصر كنوني يا در يك عصر ديگر، مثلاً وقتي كه مي خواهيم بگوئيم كه فلان پادشاه و يا فلان فيلسوف و عالم و يا فلان اديب و شاعر چه خدمت ها به جامعه خود كرده اولاً بايد اوضاع زماني را كه او در آن زندگي كرده، تدفيق كنيم و ثانياً اثراتي را كه اعمال و افكار او در زمينه فعاليت مخصوص خود توليد كرده پيش نظر بياوريم تا بزرگي و اهميت خدمت او معلوم شود و اگر بر عكس، اعمال او را با مقتضيات زمان خودمان مقايسه و محاكمه نماييم، بسياري از متجددين ايران از اهميت راه به خطا ميروند و اغلب بزرگان و ادبا و متفكرين و علماي ايران را عاري از هر گونه مزيت و فضيلت مي شمارند.

نكتة دوم اين است كه اگر يك مرد نابغه منتهاي ذكاوت و قدرت و لياقت خود را بكار انداخته ولي به سبب تهاجم موانع گوناگون و يا وفا ننمودن عمر موفق به ايفاي نيات خود نشده باشد باز هم از مقام و علويت و نبايد كاسته شود چنانچه مجاهدات در راه حق ولو اينكه نتيجه ندهد در نزد خدا باز مثاب و مقبول است. چه اساس در حس نيت و بذل جد وجهت است.

بنابراين سيد جمال الدين اسد آبادي را يكي از نوابغ سياسي و متفكرين قرن اخير ايران مي توان شمرد. اگر چه مقصد اساسي و غاية سياسي او كه از توحيد ملل اسلامي يعني اتحاد اسلام بود امروزه قيمت عملي و اهميت اجتماعي ندارد و تقريباً اين موضوع از ميان رفته است و گرچه سيد معظم در پيش بردن اين مقصد يك موفقيت قابل توجه احراز نكرد و جهالت و غفلت دول اسلامي از ثمر دادن اين شجره فكر مانع آمد ولي باز مقام او در نزد عقلا و سياسيون و متفكرين غرب و شرق بلند است و هميشه ماية مفخرت ايران شمرده خواهد شد چه مي توان گفت كه اغلب نهضتهاي علمي و سياسي ملل اسلامي در عهد اخير از منابع تبليغات و تلفيقات او آب
خورده است.

ايراني همواره بوجود چنين مرد بزرگ كه نه تنها در موطن خود بلكه در اغلب ممالك اسلامي و در نزد اقوام مهم غرب مصدر آن همه نفوذ كلمه و اصابت نظر و مورد آن همه توقير و احترام گشته است، البته افتخار بايد كند و نام او را در دريف نوابغ
بي نظير تاريخ ثبت نمايد تا بدين وسيله هم شكران نعمت و اظهار قدر شناسي كرده و هم در پيش چشم نوابگان نژاد نوزاد خود يك تمثال همت و فضيلت و يك نمونه عزم و اراده و يك مجسمه متانت و بردباري گذاشته باشد.

چكيده

سيد جمال الدين اسد آبادي

سيد جمال الدين اسد آبادي شخصيت بزرگي بود كه در دورة ناصر الدين شاه در بيداري مردم ايران و حتي مسلمان جهان سهمي زياد داشت. سيد جمال الدين در
قريه ي اسد آباد همدان متولد شد. او پس از آموختن مقدمات علوم ديني در ايران عازم نجف گرديد و پس از بهره گيري از محضر عالمان بزرگي چون شيخ مرتضي انصاري به هندوستان رفت.

در آن زمان فقر و عقب ماندگي مسلمانان، سيد جمال الدين را سخت رنج مي داد. وي ابتدا كوشيد مسلمانان هند را عليه استعمارگران انگليسي بشوراند، اما به دليل سلطه ي همه جانبه ي انگليسي ها مجبور به ترك آن جا شد و به عثماني و مصر مسافرت هايي كرد. سپس به دعوت ناصر الدين شاه به ايران آمد. وي در آغاز مي پنداشت كه به كمك شاه مي تواند انديشه هاي اصلاح طلبانة خود را به مرحلة اجرا بگذارد، اما متوجه شد كه مانع بزرگي كه در راه اصلاحات وجود دارد، خود شاه است. از آن پس انتقاد از حكومت شاه را آغاز كرد و همين كار سبب تبعيد وي از ايران شد. او تا اواخر عمر در عثماني زندگي كرد و سرانجام مسموم شد.

 

 

41 صفحه فایل Word